FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७९/०८० को वार्षिक योजना किताब ।

७९-८० 09/25/2022 - 11:01 PDF icon Cover_Galchhi_GaPa_Bhadra_2079_Correction_Final.pdf, PDF icon Inner_Galchhi_GaPa_Bhadra_2079_Correction_.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को बजेट बक्तव्य

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:57 PDF icon बजेट बक्तव्य 78.79.pdf

आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को सेवा र कार्यहरुको लागि गल्छी गाउँपालिकाको सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:55 PDF icon विनियोजन विधेयक २०७९.pdf

गल्छी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:52 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम ।

०७८/०७९ 06/24/2022 - 13:51 PDF icon NitiTathaKaryakram २०७९।८०.pdf

आ.व.२०७७/७८ को असार मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण ।

०७८/०७९ 08/15/2021 - 10:14

आ.व.२०७७/७८ को जेष्ठ मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण ।

७७/७८ 06/22/2021 - 13:28

आ.व.२०७७/७८ को बैशाख मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण ।

७७/७८ 06/02/2021 - 13:52

आ.व.२०७७/७८ को चैत्र मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण ।

७७/७८ 04/19/2021 - 17:19

आ.व. ०७७/७८ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 12/23/2020 - 14:11 PDF icon Page 1-35 page Inner Book 15x21 cm.pdf, PDF icon Page 36-110 page Inner Next.pdf