FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्द्दी दरभाउ आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/03/078-079)

०७८/०७९ 10/07/2021 - 10:34

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/01/078-079 र GRM/NCB/02/078-079)

०७८/०७९ 10/01/2021 - 12:01

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/०७९ 08/29/2021 - 10:26

आ.ब. ०७८/०७९ को लागि विज्ञापन र सूचना प्रकाशनको लागि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

०७८/०७९ 08/20/2021 - 10:24

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077/078)

०७८/०७९ 08/13/2021 - 07:28

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/०७९ 07/29/2021 - 10:32 PDF icon आशयको सुचना.pdf

आ.व. ०७८/७९ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको दोस्रो सूचना ।

७७/७८ 06/28/2021 - 08:35

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077/078)

७७/७८ 06/22/2021 - 16:40

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077-078

७७/७८ 05/30/2021 - 10:31

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/1S2E/19/077/78)

७७/७८ 05/28/2021 - 13:04