FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 11/23/2022 - 15:40

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 11/16/2022 - 16:38

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 11/09/2022 - 12:52

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/1S2E/03/079/080

७९-८० 11/08/2022 - 15:14

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९-८० 11/07/2022 - 20:11

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/04/079/080

७९-८० 11/04/2022 - 11:10

ठेक्काको नाम संशोधन सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 10/13/2022 - 16:46

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/1S2E/05/079-80)

७९-८० 09/30/2022 - 11:03

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/1S2E/04/079-80)

७९-८० 09/29/2022 - 10:40

आ.व. २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको चौथो सूचना ।

७९-८० 09/27/2022 - 15:38 PDF icon CCF09252022.pdf