FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Works/13/078-079)

०७८/०७९ 01/20/2022 - 10:41

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/12/078-79)

०७८/०७९ 01/17/2022 - 10:49

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/10/078-079)

०७८/०७९ 01/14/2022 - 08:35

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/07/078-079)

०७८/०७९ 01/04/2022 - 17:12

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना ।

०७८/०७९ 12/29/2021 - 11:58

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/10/078-079)

०७८/०७९ 12/28/2021 - 17:25

शिलबन्द्दी दरभाउपत्र आह्वानको दोस्रो सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Goods/01/078-079, GRM/NCB/Works/10/078-079 & GRM/NCB/09/078-079)

०७८/०७९ 12/26/2021 - 10:31

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Goods/02/078-079)

०७८/०७९ 12/10/2021 - 11:14

शिलबन्द्दी दरभाउ आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Works/10/078-079)

०७८/०७९ 12/09/2021 - 10:59

शिलबन्द्दी दरभाउ आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Goods/01/078-079)

०७८/०७९ 12/08/2021 - 15:27