FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/1S2E/1/078/79)

०७८/०७९ 06/09/2022 - 10:55

आ.व. २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

०७८/०७९ 06/03/2022 - 09:05 PDF icon CCF06022022.pdf

आ.ब. २०७९/०८० को लागि विज्ञापन र सूचना प्रकाशनको लागि दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना ।

०७८/०७९ 05/31/2022 - 08:36 PDF icon CCF05302022_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/14/078-079)

०७८/०७९ 05/20/2022 - 20:51

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/14/078-79)

०७८/०७९ 04/15/2022 - 17:47

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/12/078-79)

०७८/०७९ 02/21/2022 - 10:50

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Works/11/078-079)

०७८/०७९ 02/02/2022 - 10:55

बोलपत्र स्वीकृतका लागि छनोट गर्ने आशयको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Goods/02/078-079)

०७८/०७९ 01/25/2022 - 11:59

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/Works/13/078-079)

०७८/०७९ 01/20/2022 - 10:41

बोलपत्र आह्वानको सूचना । (ठेक्का नं. GRM/NCB/WORKS/12/078-79)

०७८/०७९ 01/17/2022 - 10:49