FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/25/077-78)

७७/७८ 04/15/2021 - 18:39

शिलबन्द्दी दरभाउ आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/24/077-78)

७७/७८ 04/09/2021 - 10:54

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/17/077-78, GRM/NCB/18/077-78)

७७/७८ 04/09/2021 - 10:38

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना (ठेक्का नं. GRM/NCB/23/077-78)

७७/७८ 04/06/2021 - 13:51

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/22/077-78)

७७/७८ 04/02/2021 - 13:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/14/077/078, GRM/NCB/15/077/078 र GRM/NCB/16/077/078)

७७/७८ 04/01/2021 - 10:14 PDF icon आशयको सुचना.pdf

शिलबन्द्दी दरभाउ आह्वानको सूचना -(एक्सरे मेशिन खरिद) (ठेक्का नं. GRM/NCB/21/077-78)

७७/७८ 03/22/2021 - 11:16

पहिलो बोलपत्र संशोधन सम्बन्धी सूचना । -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/19/077/78)

७७/७८ 03/17/2021 - 11:29

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (ठेक्का नं. GRM/NCB/13/077/078)

७७/७८ 03/17/2021 - 11:24

बोलपत्र आह्वानको सूचना -(ठेक्का नं. GRM/NCB/1S2E/20/077-078)

७७/७८ 03/08/2021 - 19:40