FAQs Complain Problems

समाचार

जग्गाको लगत कट्टा सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
गल्छी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
३) नापी नक्सा
४) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश सहित अन्य कागजातहरु