FAQs Complain Problems

समाचार

नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
गल्छी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोके बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) नापी नक्सा
५) जग्गाधनीले सनाखत गरेको कागजात
४) चालु आ. व. सम्मको एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रितिलिपि 
५) जग्गाधनीको स्वीकृतिको सनाखत गर्नु पर्ने